General Information

Information Center

  • Hokkaido Chuo Bus General Infromation 011-231-0500
  • Hokkaido Chuo Bus New Chitose Airport Counter 0123-46-5666

Toshin Line

  • Hokkaido Chuo Bus Tsukisamu Office 011-857-2772
  • Hokuto Kotsu 011-375-6000

Oyachi Line

  • Hokkaido Chuo Bus Tsukisamu Office 011-857-2772
  • Hokuto Kotsu 011-375-6000

Kita 24-jo/Asabu Line

  • Hokkaido Chuo Bus Sapporo Kita Office 011-751-2637

Miyanosawa Line

  • Hokkaido Chuo Bus Sapporo Kita Office 011-751-2637

Higashi Kuyakusho Mae/Kanjo Dori Higashi Line

  • Hokkaido Chuo Bus Sapporo Kita Office 011-751-2637